โครงสร้างภายในของราก

โครงสร้างภายในของรากของต้นออมเงินออมทอง

IMG_5995

IMG_5997

ราก ( root )

scan0009

ราก ( root ) คือ อวัยวะหรือส่วนของพืชที่ไม่มี ข้อ ปล้อง ตา และใบ เจริญลงสู่ดินตามแรงดึงดูดของโลก (positivegeotropism ) มีกำเนิดมาจาก radicle ของ embryo ซึ่งอยู่ภายในเมล็ด  radicleที่งอกออกมานั้นต่อไปจะเจริญเติบโตยืดยาว

ออกกลายเป็นรากแก้ว ( primary root หรือ tap root ) รากแก้วนี้สามารถแตกแขนงออกไปอีกมากมายเป็น

รากแขนง ( secondary root หรือ lateral root ) รากของพืชบางอย่างอาจไม่ลงสู่ใต้ดิน แต่ห้อยแขวนหรือ

อาศัยเกาะพันกับสิ่งอื่นคล้ายกับลอยอยู่ในอากาศ เรียกว่า รากอากาศ ( aerial root ) รากอากาศของพืชบางอย่างอาจจะ

มีสีเขียว แต่รากพืชโดยทั่วๆไปแล้วไม่มีสีเขียว

พืชใบเลี้ยงคู่มีระบบรากแก้ว ( tap root system ) โดยมีรากแก้วเป็นหลักมีขนาดใหญ่กว่ารากอื่นๆ และมีรากแขนงแตกออก

จากชั้น pericycle ของรากแก้ว  ส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีระบบรากฝอย ( fibrous root system ) ซึ่งประกอบด้วยรากที่มีขนาด

ใกล้เคียงกัน มีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆแผ่กระจายออกไปโดยรอบ

โครงสร้างภายในของราก

เนื้อเยื่อของรากทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ตัดตามขวางตรงบริเวณที่เซลล์เจริญเติบโตเต็มที่ จะพบว่าเนื้อเยื่อของราก

แบ่งออกเป็นชั้นๆเรียงจากภายนอกเข้าไปตามลำดับดังนี้

         1.  epidermis  เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดมีเซลล์ที่เรียงตัวกันเพียงชั้นเดียวและผนังเซลล์บาง  ไม่มีคลอโรพลาสต์ บางเซลล์

จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนราก

         2.  cortex  เป็นอาณาเขตระหว่างชั้น epidermis และ stele  ประกอบด้วยเนื้อเยื่อพาเรงคิมาที่ทำหน้าที่สะสมน้ำและ

อาหารเป็นส่วนใหญ่  ชั้นในสุดของ cortex จะเป็นเซลล์แถวเดียวเรียก endodermis ในรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเห็นชัดเจน

เซลล์ในชั้นนี้เมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีผนังหนาเพราะมีสารซูเบอริน หรือลิกนินสะสมอยู่  แต่จะมีช่วงที่มีเซลล์ผนังบางแทรกอยู่ในชั้นนี้

และอยู่ตรงกับแนวของไซเลม

         3.  stele  เป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากชั้น endodermisเข้าไป พบว่าstele ในรากจะแคบกว่าชั้น cortex  ประกอบด้วยชั้น

ต่างๆดังนี้

              3.1  pericycle  เป็นเซลล์ผนังบางขนาดเล็กมี 1-2 แถว พบเฉพาะในรากเท่านั้น เป็นแหล่งกำเนิดของรากแขนง

( secondary root )

              3.2  vascular bundle  ประกอบด้วย xylem อยู่ตรงใจกลางเรียงเป็นแฉกโดยมี phloem อยู่ระหว่างแฉก สำหรับพืช

ใบเลี้ยงคู่ต่อมาจะเกิดเนื้อเยื่อเจริญ vascular cambium คั่นระหว่าง xylem กับ phloem  ในรากของพืชใบเลี้ยงคู่มีจำนวนแฉก

น้อยประมาณ 1-6 แฉก โดยมากมักมี 4 แฉก ส่วนรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมักมีจำนวนแฉกมากกว่า

              3.3  pith  เป็นบริเวณตรงกลางรากหรือไส้ในของรากเห็นได้ชัดเจนในรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อพาเรงคิมา

ส่วนรากพืชใบเลี้ยงคู่ตรงกลางมักเป็น xylem

Thanks : 

http://www.promma.ac.th/main/biology/web5/Index.htm

http://www.promma.ac.th/main/biology/web5/p3.htm


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: